HAT-14-02-0120 Projekt időtartama: 2015.02.19-2015.03.28. Kedvezményezett: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. A támogatás összege: 2.895.000 Ft. A projekt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

A debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és a csíkszeredai Nagy István Művészeti Líceum közös projektjében 2015.02-19-22. között Csíkszeredán dolgoznak együtt a magyarországi és a csíkszeredai intézmény tanulócsoportjai. A 80 fős zenekar és kórus közös felkészülésének eredményeképpen Csíkszeredán és egy hónappal később Debrecenben is bemutatják műsorukat.

Részletes szakmai tartalom

A két intézmény szakmai kapcsolata a 2012. évi HATÁRTALANUL pályázat segítségével indult útjára és már az első találkozás, a debreceni intézmény odautazása alkalmával kiderült, hogy hatalmas lehetőségeket rejt magában. A Kodály Zoltán nyomdokain alkotó magyar zeneszerzők műveinek bemutatása új távlatokat nyitott, a növendékek és a kollégák szakmai látóterét jelentősen bővítette. A líceum szakmai munkájának nyomon követése fontos részét képezi a debreceni intézmény utánpótlás gondozásának. Az együttműködés már létező, dokumentált testvériskolai kapcsolat keretében valósul meg.

A projekt célja

Célunk a Kodály Zoltán zenei koncepcióján felnőtt magyar zeneszerzők munkásságának megismertetése, műveinek betanulásán és előadásán keresztül. A szakmai, személyes, társas- és módszerkompetenciák közel 90%-át lefedő együttműködés jelentősen segíti a résztvevők szakmai haladását. A projekt tantervi kapcsolódási pontjai az általános műveltséget segítik.

A résztvevő diákok

A program lebonyolításában a zenekarok és az énekkar munkájában résztvevő, kiemelkedő tanulmányi eredményekkel rendelkező diákok vehetnek részt. Szakmai alkalmasságukról és az együttműködésben képviselt szakterületen végzett tevékenységéről tanév elején, meghallgatáson dönt a szaktanári bizottság.

Fotódokumentáció

A program megvalósítása során készült összes fotó megtekinthető IDE KATTINTVA.

ELŐKÉSZÍTŐ ÓRA

Három szakaszban, előadások formájában ismertettük a kötelező tartalmi elemeket a résztvevő tanulókkal. Kovács János előadásában bemutatta a határon túli magyarság létszámát, a magyar-magyar kapcsolatok alaptörvényben is rögzített megvalósulásának lehetőségét, illetve a kooperatív, toleráns viselkedést ismertette a tanulókkal. Gáll Andrea a történelmi vonatkozásokat ismertette, Csendesné Tóth Lilla pedig a néprajzi vonatkozású ismereteket osztotta meg a tanulócsoporttal. Interaktív, a tanulók tájékozottságát megmutató kiselőadások is elhangzottak. Lehetőséget adtunk a tanulói kérdésekre, illetve megválaszoltuk azokat.

FAKULTATÍV ELŐKÉSZÍTŐ ÓRA | MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ

Az előkészítő órán elhangzott ismereteket játékos formában dolgoztuk fel a tanulókkal. A cél nem a verseny volt, hanem az ismeretek, a megszerzett tudás elmélyítése. A kérdések összeállítása során az előkészítő óra anyagára támaszkodtunk. A tanulók több csoportban, több féle feladatot végezve, aktívan közreműködéssel adtak visszacsatolást az előadásokon elhangzott ismeretekre vonatkozóan. A vetélkedőnek nevezett kooperatív együttműködést nem díjaztuk, a jó hangulatban végzett közös munka mindenkit kárpótolt a fáradtságáért.

ELSŐ UTAZÁS

Hangverseny Csíkszeredában

A csíkszeredai magyar közösség fiatal tagjainak zenei és érzelmi kötődése az anyaországban tanuló társaikhoz, illetve az ebből fakadó együttműködésben megszülető nagyszabású, nem mindennapos hangversenyprodukció, a hozzá kapcsolódó helyi promóció az erdélyi magyarság számára különleges üzenetet hordoz. Korábbi találkozásaink alkalmával az erdélyi magyarság érdekeit képviselő elhivatott politikusok is komoly erőt képviselő, stratégiai együttműködésként jellemezték közös munkánkat, mely reprezentálja és erősíti a határokon túl élő honfitársaink magyar identitásának erősödését. A szakmai tartalom hozzájárult a tanulók látókörének szélesítéséhez.
Megérkezésünk után Kirmájer Enikő igazgató ismertetőjét hallgathattuk a román iskolarendszerről. Népzenészeink részpróbája a szálláson, este zajlott. Másnap a diákcsoportok megkezdték a felkészülést a hangversenyre. Nagy Máté és Végh Mónika karvezetők irányításával, rész-, illetve összpróbákon készítették fel a tanulókat a hangversenyre. A próbák szünetében belepillanthattak a fogadó intézményben folyó oktatásba is. A próba után a fogadó intézmény tanára, Kovács Levente vezetett bennünket a Gyimesbe utazásunk alkalmával. A közel egy órás úton odafelé az útvonalban szereplő helységek, a székelység és a csángók történetét, jelenét ismerhettük meg. Gyimesbükkben felmásztunk a Rákóczi őrtoronyba, a visszaúton gyimesi csángó népzenével ismerkedtünk. A kirándulást követően Nagy Máté és Végh Mónika vezetésével folytatódtak a rész- és összpróbák. A délelőtti próba hatékonyságának köszönhetően sor kerülhetett Barabás Árpád zeneszerző művének közös próbájára is, illetve megvalósult az első közös kórus-zenekari próba.
A hangverseny napján délelőtt Kelemen Sándor tanár úr alapos ismertetője után a vezetésével jártuk be a Csíki Székely Múzeum gyűjteményét, a csíkszeredai Mikó-várban. A múzeumban megismerkedtünk a csíki nyomdászat történetével és megcsodáltuk a régi nyomdai eljárással készült egyházi énekeskönyveket is. Délután a közös koncertet megelőző főpróbát tartottuk művésztanáraink vezetésével. A főpróbán a hangversenyműsor teljes végig játszása a cél, hogy a tanulók a rövid, de intenzív próbafolyamat utolsó fázisaként megerősítést nyerjenek a betanult anyag rögzüléséről, az előadásra vonatkozó utasítások megvalósulásáról.
Az első utazás csúcspontja a közösen betanult hangversenyműsor bemutatása. Az alkalom emelkedettségét fokozta, hogy a régi csíkszeredai mozi belső átalakítását befejezve, a mi hangversenyünk volt a kiválóm akkusztikájú terem zenei főpróbája. Az elhangzott műsor közel 90 perces hosszúsága fegyelmezett és kiválóan megtervezett próbafolyamat eredményeképpen jöhetett létre.
Hazaindulásunk napján nem tervezett, de vendéglátóink odaadó gondoskodásának és szeretének köszönhetően kora reggel túrát tettünk a csíksomlyói kegyhelyhez, Kovács Levente tanár úr vezetésével. A kirándulás igen nagy élményt adott a diákoknak, hiszen a legtöbben most jártak először a magyarság pünkösdi gyülekezőhelyének számító völgyben, a hármasoltárnál.

MÁSODIK UTAZÁS

Hangverseny Debrecenben

Debrecen város kulturpolitikájának fontos területe a határon túli közösségekkel történő kapcsolattartás és a kapcsolatok fejlesztése. Iskolánk a kultúrát alapjaiban formáló intézményként mindig igyekezett hozzátenni e törekvésekhez. Az első utazás alkalmával megszületett produkció megismételt bemutatását a város kulturális életét szervező intézményekkel együttműködve kívánjuk megvalósítani, beillesztve a külhoni diákcsoport itt tartózkodása idején szervezett városi kulturprogramok sorába. A promóció körültekintő, kooperatív megszervezése biztosítja a hangverseny látogatottságát és a prezentálni kívánt eszme, az összetartozás fontosságának szélesebb körben történő hirdetését. A városvezetés kedves gesztusaként Dr. Papp László, Debrecen polgármestere vállalt védnökséget a magyarországi programszakasz felett.
A megérkezést követően kórus szólampróbákat tartottunk. A tevékenység megvalósítása az új anyag szempontjából volt fontos. A tanulók az új kórusművek szólamanyagait tekintették át kórusvezetőik irányításával. A középiskolás korosztály még nem sajátíthatta el olyan mértékben a szakmai kompetenciákat, hogy a felújító próbák nélkül előadható lenne a részvételükkel akár egy előzőleg jól beállított produkció, közel egy hónapnyi munkaszünetet követően. A felújító próbán sorra kerültek a megvalósítandó hangverseny elemei, különös tekintettel a közös erőforrásokat felvonultató művekre.
A magyarországi intézmény szaktanárainak vezetésével szekciópróbákat és összpróbát tartottunk, ahol tovább erősítettük az együttműködés során megszerzett tudást. Az első utazás során lerakott szakmai alapokra építve a második találkozás alkalmával lehetőség nyílik a szakmai követelményekben megfogalmazott szakmai ismeretek és készségek , társas- és módszer kompetenciák (együttműködési készség, kommunikációs készség, kreativitás, ötletgazdagság) további fejlesztésére. A hangversenyre felkészülésként a februári hangverseny anyagának felújítása fontos szerepet kapott, emellett jutott idő a hangképzés- és játékstílus egyeztetésére is. Vendégeink megtekintették könyvtárunkat is.
Csíkszeredai vendégeink megtekinthették a színház „Tűzrőlpattant Tündérország” című előadását a nagyszínpadon. A zenés darab aktualítását a Benedek Elek nyomán összeállított cselekmény székely hagyományok alapján történő megjelenítése adta. A színházi előadáson fotó nem készülhetett, A belépést biztosító dokumentumot és a színház által rendelkezésünkre bocsátott fotókat csatoljuk az elszámoláshoz. Mivel Csíkszeredán nem működik sem színház, sem szimfonikus zenekar, a látogatás különös élményt jelentett a külhoni diákoknak.
A színházi látogatást követően folytattuk a felkészülést a záróhangversenyre. Az első utazás során kidolgozott művek finomhangolása után a közös együttes kidolgozta az új műveket is. Bartók egyneműkarainak zenekari változatát maga a szerző készítette el. A ritkán játszott mű különleges csemege a hangversenylátogatók és az előadók számára is. A tanulók felkészültségének köszönhetően a próbafolyamat zökkenőmentesen zajlott, s a próba végén elégedetten tekinthettünk a másnapi főpróba elé. A kidolgozottság szintje bizakodásra adott okot, hogy a hangverseny anyagának rögzítése után azt CD-n, illetve DVD-n is nyugodtan ajánlhatjuk látogatóinknak.
A debreceni MODEM aktuális kiállításának meglátogatását terveztük erre az időszakra, de sajnos az intézmény átszervezése miatt nem volt látogatási lehetőségünk. A Tiszántúli Református Egyházkerülettel folytatott eredményes tárgyalásainknak köszönhetően a csíkszeredai vendégek résztvehettek egy teljeskörű, idegenvezetéssel egybekötött látogatásan a Református Kollégium Múzeumában és Könyvtárában. A debreceni oktatás, és a zeneoktatás évszázados értékeit bemutató gyűjtemény fontos hidat képez a kultúrák között. A művészettörténet, történelem, illetve a kerettantervi anyag lehetséges kapcsolódási pontjaihoz igazított látogatás értékes ismeretekkel gazdagította a székely diákok csoportját.
Az együttműködés utolsó előtti, egyik legfontosabb eleme a helyszíni főpróba. A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar Liszt Terme impozáns, nagy befogadóképességű helyszíne a debreceni zenei életnek. A koncertet megelőző alkalom fontosságát az előző utazás hasonló pontján bemutattuk. A két utazás hangversenyhelyszínei közti különbséget, a hangviszonyoknak a helyszíni sajátosságokból fakadó megváltozott viselkedését kell a tanulóknak az alkalmazkodóképesség és türelem útján megtanulniuk.
Közös hangverseny. Az együttműködés záró eseménye, a legkiemelkedőbb alkalom a találkozás során. A műsor elmélyültebb tudásának köszönhetően az első koncerthez képest felszabadultabb játék valósult meg a résztvevők által. A hangversenyen újra fellépési lehetőséget kaptak a népzenész tanulók, kibővítve a csíkszeredai partneriskola diákjaival. A hangverseny műsora kibővült, előadhattuk Bartók Béla egyneműkarainak a szerző által hangszerelt változatát. A hangversenyt megelőzően az együttműködés szakmai színvonalának elismeréseként a partneriskola – intézményként először – átvehette az intézményünk különleges megbecsülését jelképező Kodály-Díjat.

ÉRTÉKELŐ ÓRA

Előadás formájában megrendezett találkozót terveztünk, ahol a tanulók által házi feladatként elkészített beszámolók, az utazáson készült kép- és hangdokumentáció segítségével összegeztük az közösen megvalósított tartalmakat. Megvitattuk az elkészített produkció szakmai értékét, kielemeztük az esetleges hibákat, szakmai iránymutatást adtunk az együttműködés továbbfejlesztése érdekében. A diákok az óra elején tapasztalt passzivítás után igen aktívan, konstruktívan álltak a feladathoz. Szaktanáraink hozzáértésének köszönhetően megértették az együttműködés tartalmát és a szakmai tartalmon túli célokat. Előadás formájában áttekintettük a megvalósított szakmai tartalmat. Az együttműködés során készült kép- és hanganyag felhasználásával rávilágítottunk a sikeresen megoldott részekre, egyúttal kiemeltük a nem jól sikerült helyeket is. A tanulóknak szabad reflexiók formájában biztosítottunk hozzászólási lehetőséget.
Fakultatív tevékenységként élménybeszámoló előadáson az együttműködésből kimaradt tanulókkal Pénzes Balázs tanuló osztotta meg élményeit.

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS – TÉMANAP

A nevelőtestület által elfogadott iskolai munkatervben rögzített időpontban az iskola egész közösségét aktívan foglalkoztató programsorozatot tervezünk, melyben központi szerepet kap a pályázat keretein belül megvalósult utazás szellemi terméke és a nemzeti összetartozás érzése. A témanapon az órarendi órákon és a tanórákon kívül is biztosítottuk az információáramlást. Néptánc órákon az erdélyi, kalotaszegi, gyimesi táncok lépéseivel ismerkedtek a tanulók. Magyar Nyelv és Irodalom, Történelem, Földrajz és Osztályfőnöki órákon a nemzeti összetartozás témakörének megfelelően, a tantárgy anyagába foglalva foglalkoztunk a diákokkal. Az iskola folyosóin tematikus tablókon és prezentáción ismerhették meg látogatóink és tanulóink a határon túli lét okait, illetve a pályázati program részleteit. Könyvtárunkban a számítógépeken bárki megtekinthette az elhangzott hangversenyek felvételeit. A tematikának köszönhetően iskolánk egész közössége elmélyülhetett a nemzeti összetartozás érzésében. A diákok újraélhették a találkozás apró részleteit, s még egy utolsó összegzést, visszatekintést kaptak az utazások alatt megszerzett élmény- és ismeretanyagra.