TIOP-1.2.3-11/1-2012-0065 Projekt időtartama: 2012. 07. 01- 2012. 12. 31. Kedvezményezett: Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4024 Debrecen, Vár utca 1. A projekt támogatásának összege: 5.500.000 Ft. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A pályázat tartalma a könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése. A könyvtárnak z oktatásban betöltött szerepe, a pedagógiai programban megfogalmazott oktatási, képzési feladatok megkövetelik a korszerűen felszerelt iskolai könyvtári hátteret. Ezért nyújtottuk be ezt a beruházásra orientálódott pályázatot.

A pályázó bemutatása

A pályázatban résztvevő közoktatási intézmény nagy múltú könyvtárának tevékenysége százados múltra tekint vissza. A közoktatás és zeneművészeti képzés, zeneoktatás könyvtáraként magas szakmaisággal szolgálja könyvtári eszközökkel az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazottakat, valamint az egész életen át tartó tanulásra való felkészítést. Feladatvállalása a könyvtárhasználati oktatás korszerű eszközökkel történő megvalósítása, a tanulók képzése az információs rendszerek iskolán kívüli kezelésére. Az iskolai könyvtár az oktatás ezen fázisában a könyvekhez, cikkekhez, szakirodalomhoz, információkhoz történő lehető legszélesebb körű hozzáférést és hatékony gyors szolgáltatást nyújt. Támogatja a szolgáltatás-fejlesztéssel összefüggő infrastrukturális beavatkozásokat, a közoktatás könyvtárainak rendszerbe kapcsolását, mely mennyiségi és minőségi infrastruktúra-fejlesztést céloz. A könyvtárak szolgáltatásai közel egyezőek: információszolgáltatás, könyvtári dokumentumok helyben történő használatának biztosítása, kölcsönzése, számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása. A könyvtárak között könyvtárközi kölcsönzés keretein belül történik az együttműködés. Általánosan jellemző a projektben résztvevő könyvtár infrastrukturális felszereltségének hiányossága, elhasználtsága, korszerű hardver és szoftver eszközök elavultsága, illetve hiánya. A könyvtár az iskola profiljának megfelelő oktatás, képzés műhelye, magas szintű támogatója kíván lenni. Ehhez szükséges a szakmai felkészültség, az információ, a tudás elsajátítása modern könyvtár-informatikai felszereltséggel. A könyvtár képzési struktúrájából adódóan 100 százalékos kihasználtsággal működik. Az iskolai könyvtárban magasan képzett, többféle végzettségű könyvtáros tanár dolgozik. Az intézmény könyvtára egyidős az intézménnyel, mely 1862-ben alapíttatott. Speciális, támogatja a zeneművészeti professzionális szakképzést, a zeneoktatást. Több mint 40.000 dokumentuma jórészt kotta illetve zenei dokumentum, valamint a közismereti oktatást segítő, az olvasáskultúra fejlesztését támogató gyűjtemény. Védett muzeális, zeneoktatás-történeti, külön gyűjteménnyel is rendelkezik. Állománya a Corvina integrált könyvtári rendszer katalógusában folyamatos feldolgozás alatt van. Mind webes felületen, mind helyi hálózaton elérhető az iskola minden gépén az OPAC. Országos könyvtári katalógus rendszer részei vagyunk, és könyvtárunkból is elérhető más ezen körbe tartozó katalógus. Számos, – a szakmai és egyéb- tájékozódást lehetővé tevő adatbázis elérése biztosítva van könyvtárunkban. NAVA Pont vagyunk, dolgozunk (célunk) az OSZK Pont kialakításán, több, fizetős szakmai adatbázist pályázattal kedvezményezettként használhatunk (EBSCO stb.), ODR könyvtári rendszer tagjai vagyunk. Eszközeink kiegészítésre, illetve új beszerzések szükségesek korszerű technológia biztosítására, a használói igények- ill. igénybevétel megfeleltetésére.

Részletes szakmai tartalom

A projekt eszközbeszerzést céloz, ennek kapcsán biztosítani kívánja az iskolai könyvtár az oktatás támogatásában betöltött, nagyon fontos „hozzáadott érték” szerepét; az információs kultúra, a tudás megszerzésének stratégiája elsajátítását – modern informatikai eszközök rendelkezésre bocsátásával. A projekt közvetett és közvetlen célja az iskolai könyvtár a tanulásban és tanításban való nagymérvű használtatása, a pedagógiai kultúrába való beépülésével. A modern eszközök egyben szolgálják a középiskolai korosztálybeli sajátosságainak figyelembevételével a modern tanulási lehetőségeket, a korszerű technológia használatát a tudás megszerzésében. A könyvtárhasználati oktatás korszerű megvalósulását alapjaiban teszi lehetővé. Mindenféleképpen feltételezhető, hogy a korszerű informatikai eszközöket szinte biztosan nagyobb gyakorisággal használja minden tanuló és tanár a képzés, a tanulás, a felkészülés, a tanítás során. Egyben a modern eszközök nagyban hozzájárulnak a környezetkímélés stratégiájához, az energiatakarékossághoz. A debreceni önkormányzat által fenntartott Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola- AMI annak érdekében nyújtja be pályázatát, hogy intézményi könyvtára a pályázat által elnyerhető korszerű infrastruktúrával megfeleljen, illetve támogatni tudja a korszerű és magas szintű képzést és oktatást. A projekt alapvető célja a közoktatás támogatása érdekében infrastrukturális feltételek megteremtése, szolgáltatások fejlesztése, és a könyvtárakban őrzött dokumentumokhoz és információvagyonhoz történő helytől független, egyenlő esélyű hozzáférés eszközeinek biztosítása. A következő beruházásokat kívánjuk megvalósítani: az online könyvtári szolgáltatások kialakításához, igénybevételéhez; hardvereszközök és hardverek működtetéséhez szükséges operációs rendszerek és felhasználói alapszoftverek beszerzése; munkaállomások, szerver, külső háttértároló, használói számítógépek egyéb könyvtári szolgáltatások megvalósulásához informatikai eszközök megvásárlása. A projekt online könyvtári szolgáltatás kialakításához szükséges hardver eszközök, illetve az újonnan beszerzett hardverek működtetéséhez szükséges operációs rendszer és felhasználói alap szoftverek beszerzését célozza. Ezen eszközök beszerzése egyben a pályázat által kötelezően előírt tevékenység is. A pályázók köre meghatározásának alapján a közoktatási intézmények könyvtárainak fejlesztésére nyújtható keretösszeg a kötelezően megvalósítható tevékenység kivitelezésére elegendő. Az elhasználódott korszerűtlen eszközféleségek korszerűvel való helyettesítése kimeríti a megpályázható keretösszeget. Az eszközök beszerzésével az iskolai könyvtár korszerű működését biztosítjuk a könyvtár funkcióinak minden területén.

Miben segít a pályázat?

Ezen pályázat elnyerése nagyban hozzájárul a zeneművészeti képzés, zeneoktatás, a közismereti oktatás korszerű, esélyegyenlőséget megteremtő feltételrendszeréhez. Biztosítja három egységben szerveződött oktatási terület színvonala támogatását mind diák, mind tanár számára. A zenei képzés eszközrendszerének egy fontos részét biztosítani tudja. A sikeres pályázat hozzájárul a közoktatási intézmény iskolai könyvtárának eszközfejlesztéséhez, elavult eszközparkjának felújításához, a korszerűbb gyorsabb és fejlettebb információszerzési technikák alkalmazásához. Az állomány korszerű feldolgozásához nyújt segítséget, valamint a szakmailag magas szintű feltáráshoz és visszakereshetőséghez. Ezzel messzemenőkig támogatja az intézményekben folyó oktatást, képzést, tanulást, az önálló ismeretszerzést és a korszerű információs kultúra elsajátítását. A könyvtár állományának feldolgozottsága 100 százalékossá válhat. Ezzel a tantestület és a tanulók minden tagja elektronikus úton, távoli eléréssel is hozzá tud férni az információhoz.

A projekt célja

Korszerű eszközök biztosításával fejleszteni az oktatást, képzést támogató iskolai könyvtári szolgáltatásokat. Mind a közismereti oktatást segíteni, de kiemelten a zeneművészeti képzés szakmai támogatását biztosítani a felkészülés, az információs kultúra, olvasáskultúra elsajátíttatása területén. A megfelelő informatikai eszközök biztosítása nélkül ez kivitelezhetetlen. Fontos a diákok, tanárok és a könyvtári munkatársak számára a megfelelő modern informatikai eszközök alkalmazása ez által, hozzáférést , használatot biztosítani, eljuttatni a korszerű könyvtári szolgáltatásokat számukra. Mindenki megtalálja a számára releváns információt, mint tanításhoz, tanuláshoz, mindezt kellőképpen az eszközök biztosításával, felhasználásával. Hosszú távú cél: az eszközök biztosításával modern, könyvtári szolgáltatások igénybe vétele, valamint eszköztudásba beépülése, és mindennapi gyakorlattá válása az információs kultúra, s ennek magas szinten való alkalmazása, művelése terén.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük